PRIZNAVANJE PRIJEMNOG ISPITA

Za priznavanje prijemnog ispita sa drugih fakulteta potrebno je predati sledeće: MOLBU za priznavanje prijemnog ispita i u molbi napisati konktakt telefon i e-mail kandidata POTVRDU O POLOŽENOM PRIJEMNOM ISPITU SA NAVEDENIM BROJEM OSTVARENIH BODOVA DOKAZ O UPLATI OD 3.000 DINARA Žiro račun fakulteta 840-1711666-19 Svrha uplate  –  Materijalni troškovi prijave na konkurs i polaganje Read More

Predavanje profesora Bele Stantića sa Grifit univerziteta, Australija

Zadovoljstvo nam je da najavimo predavanje profesora Bele Stantića sa Grifit univerziteta, Australija (eksperta svetske reputacije u oblastima obrade velikih podataka i veštačke inteligencije) koje će se održati 31. jula 2024. godine, sa početkom u 12 časova u Klubu nastavnika na Departmanu za matematiku i informatiku/Departmanu za fiziku. Naslov predavanja je „How Fine-Tuned Large Language Models and GenerativeAI can Enhance your Teaching Read More

Promocija monografije „Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Gödel“

Promocija monografije „Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Gödel“ autora Dragutina Mihailovića, Darka Kapora, Siniše Crvenkovića i Anje Mihailović. Petak, 03. novembar 2023, 11:00 Lokacija: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, multimedijalna sala – 2 sprat prostorija br. 13. (Dr Zorana Đinđića 1, Novi Sad) Više informacija na linku

Sastanak sa studentima u vezi sa upisom na Master akademske studije Primenjena matematika – nauka o podacima (MDS)-Meeting with students regarding enrollment in Master’s academic studies Applied Mathematics – Data Science (MDS)

Obaveštavaju se studenti prve godine master smera Primenjena matematika-nauka o podacima da će uvodni sastanak biti održan online u petak, 6.10., u 10h30. Koordinate za sastanak su niže. We inform the students of the first year of the master study program Applied mathematics – Data science that an introductory meeting will be held online, on Read More

Objavljena monografija D.T.Mihailović, D.Kapor, S.Crvenković, A.Mihailović: Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Goedel (xvi + 185) , CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023)

Obaveštavamo vas da je u izdanju CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023), objavljena monografija: D.T.Mihailović, D.Kapor, S.Crvenković, A.Mihailović: Physics of Complex Systems – Discovery in the Age of Goedel (xvi + 185) , CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York (2023) https://www.routledge.com/Physics-of-Complex-Systems-Discovery-in-the-Age-of-Godel/Mihailovic-Kapor-Crvenkovic-Mihailovic/p/book/9781032228013 Jedan štampani primerak knjige se Read More

Upis u školsku 2023/2024. godinu

Upis u školsku 2023/2024. godinu na svim nivoima studija će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta PMF-a i godišnjeg plana rada za školsku 2023/2024. godinu do 16.10.2023., a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta – najkasnije do 27. oktobra 2023. godine.