O Departmanu

Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1954. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija u oblasti matematike i računarstva, koja se razvija u moderan, evropski departman, priznat po svojim nastavnim i naučnim dostignućima nastavnika, svršenih studenata, doktoranada i postdoktoranada.

Nastavni proces odvija se kroz 11 akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama. Pored redovnog nastavnog rada studenti viših godina imaju mogućnost da budu uključeni i u naučno-istraživački rad koji se odvija u okviru rada studentskih društava, kao i niza domaćih i međunarodnih projekata. U okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti studenata oni se upućuju na praksu u značajne poslovne sisteme u zemlji i inostranstvu.

Zaposleni na Departmanu su uključeni u realizaciju velikog broja naučnih i obrazovnih projekata, mahom međunarodnih. Reč je prvenstveno o projektima koji se finansiraju iz aktuelnih programa Evropske unije, ali i drugih fondova, IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, kao i na osnovu bilateralne i multilateralne saradnje sa više evropskih zemalja (Nemačka, Francuska, Slovenija itd.).

Brojne aktivnosti na Departmanu vezane su za organizovanje gostujućih predavanja eminentnih stručnjaka iz inostranstva, organizovanje izuzetno posećenih naučnih konferencija, studijske boravke naših istraživača na svetskim univerzitetima, kao i razvoj centara izvrsnosti. Departman učestvuje u programima organizovane mobilnosti od kojih su aktuelni BASILEUS, JOIN EU SEE, STEM, CEEPUS, DAAD i dr. Uspešno se realizuje i razmena nastavnog osoblja i studenata kroz sporazume o saradnji sa Univerzitetom Prince of Songkla sa Tajlanda. Departman izdaje i svoj naučni časopis Novi Sad Journal of Mathematics.