Veće 07.11.2019.

Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 07.11.2019.
godine prihvacene su sledece teme: