Veće 05.07.2019.

Na sednici Veca Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 05.07.2019.
godine prihvacene su sledece teme: