Prihvaćene teme

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održane dana 29.05.2020. godine prihvaćene su sledeće teme: