Najbolji master radovi

Veće DMI u poslednjih nekoliko godina nagrađuje najbolje napisane master radove iz oblasti matematike i informatike.

 

Studenti se javljaju na Konkurs koji se objavljuje na sajtu departmana. Komisija, nakon što pregleda prijavljene master radove, daje svoj predlog, koji zatim razmatra Veće DMI i donosi konačnu odluku o nagrađenim radovima.

ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

– iz oblasti primenjene matematike – master rad pod nazivom „Primena Thieleove diferencne i diferencijalne jednačine u životnom osiguranju“ kandidata Stefana Tošića

– iz oblasti informatike master rad pod nazivom „Sferne Deluni triangulacije“ kandidata Nine Žižakić

ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

iz oblasti matematike odabrana su dva rada:

– iz oblasti teorijske matematike master rad pod nazivom „Dijagram monoidi“ kandidata Jelene Radović

– iz oblasti primenjene matematike master rad pod nazivom „Matematički alati za redukciju dimenzionalnosti signala“ kandidata Srđana Lazendića

iz oblasti informatike odabrana su dva rada:

– master rad pod nazivom: „Paralelno računanje na Android mobilnim uređajima pomoću MPI standarda“ kandidata Lehel Papaček

– master rad pod nazivom: „Reprezentacija toka izvršavanja programa dijagramom stanja, nezavisna od ulaznog jezika“ kandidata Nataše Sukur

ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

iz oblasti matematike odabrana su tri rada:

– master  rad  pod  nazivom „Rang  i  idempotentni  rang  u  nekim  polugrupama transformacija“ kandidata Ivane Đurđev

–  master  rad  pod  nazivom “Modeli  protoka  krvi  u  arterijama“  kandidata  Sanje Ružičić

–  master  rad  pod  nazivom  „Modulske  metode  za  rešavanje  problema  linearne komplementarnosti” kandidata Ernesta Šance

iz oblasti informatike master rad pod nazivom „Testiranje softvera pomoću beleženja korisničkog unosa sa primenom u oblasti video igara“ kandidata Mitra Stjepčevića

ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

– iz oblasti matematike – master rad pod nazivom „Stefanov problem u modelima topljenja“ kandidata Danke Lučić

– iz oblasti informatike master rad pod nazivom „Igra Hamiltonove konture“ kandidata Nikole Trkulje

ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

– master rad pod nazivom “Reprezentacija algebarskih mreža slabim kongruencijama“  kandidata Dušana Radičanina

– master rad pod nazivom “Primena metoda realnih opcija na koncesiju za regionalni put Vojvođanski Y“ kandidata Marka Sudarića