Javni poziv za izbor u zvanje saradnika praktičara za matematiku i informatiku

Na osnovu člana 29. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu (prečišćen tekst) broj: 0601-67/17 od 17.11.2022. godine, dekan raspisuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR U ZVANJE SARADNIKA VAN RADNOG ODNOSA – SARADNIKA PRAKTIČARA ZA POTREBE REALIZACIJE ŠKOLSKE PRAKSE (NASTAVNI PREDMET: MATEMATIKA i NASTAVNI PREDMET: INFORMATIKA)

I

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (u daljem tekstu: Fakultet) upućuje javni poziv svim zainteresovanim licima sa odgovarajućim obrazovanjem, zaposlenima na mestu nastavnika matematike i informatike u osnovnim i srednjim školama da, kao saradnici-praktičari, učestvuju u realizaciji školske prakse (nastavni predmet Matematika i nastavni predmet Informatika) na studijskim programima Departmana za matematiku i informatiku.

II

Za potrebe realizacije školske prakse za nastavni predmet Matematika bira se u zvanje dva saradnika praktičara.
Za potrebe realizacije školske prakse za nastavni predmet Informatika bira se u zvanje pet saradnika praktičara.
U zvanje saradnika praktičara lice se bira na tri godine, sa mogućnošću reizbora.

III

U zvanje saradnika praktičara na Fakultetu može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

• ima zasnovan radni odnos u osnovnoj ili srednjoj školi na teritoriji Republike Srbije
• završene studije drugog stepena (master studije) ili studije VII1 stepena iz oblasti Matematike ili srodnih oblasti,
• ima najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju obrazovno-vaspitnog rada u školi,
• ima položen stručni ispit određen Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
• ima saglasnost ustanove u kojoj je zaposleno da može da vodi stručnu praksu studenata Fakulteta,
• kontinuirano usavršava nastavničke i mentorske kompetencije u programima stručnog usavršavanja i mentorske obuke za izvođenje stručne prakse,
• iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju (za nastavni predmet Matematika).

IV

U postupku odabira kandidata pored uslova navedenih u članu III posebno se vrednuje pedagoški rad i motivisanost kandidata.

Ukoliko više kandidata ispunjavaju uslove za izbor u zvanje saradnika praktičara, prednost ima kandidat koji ima bolje rezultate u aktivnostima stručnog usavršavanja, primeni stečenih znanja, širenju i promovisanju znanja i koji učestvuju u vanškolskim aktivnostima i podizanju kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada.

V

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv:
• dokaz o položenom stručnom ispitu za nastavni predmet Matematika ili za nastavni predmet Informatika,
• potvrda o trenutnom zaposlenju,
• saglasnost ustanove u kojoj je kandidat zaposlen da može da vodi stručnu praksu studenata Fakulteta,
• popunjen obrazac za prijavu koji sadrži podatke o stručnim kvalifikacijama,
• dokaz o kontinuiranom usavršavanju nastavničke i mentorske kompetencije u programima stručnog usavršavanja i mentorske obuke za izvođenje stručne prakse. (Potvrde, Uverenja, Sertifikati i slično).
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji.

VI

Prijava na Javni poziv vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Fakulteta, Departmana za matematiku i informatiku, kao i na sledećem linku:
https://www.dmi.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2023/02/prijavni-formular-za-saradnike-2023.docx

Popunjenu Prijavu na javni poziv zajedno sa pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Departman za matematiku i informatiku
Trg Dositeja Obradovića 4
21102 Novi Sad

sa naznakom: Za javni poziv za izbor u zvanje saradnika van radnog odnosa – saradnika praktičara (Matematika/Informatika)

Rok za podnošenje prijave je petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Dnevnik“.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem mejla prakticari@dmi.uns.ac.rs.

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji neće se uzimati u razmatranje, odnosno biće odbačene.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na internet stranici Fakulteta, na Oglasnoj tabli Fakulteta i u dnevnom listu „Dnevnik“.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije na osobe ženskog pola.