Matematika

2019

 

KANDIDAT:                    Tamara Ćalić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

   Download Parcijalne reči - neka pitanja i osobine
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Andrea Karalić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

   Download Ulamovi nizovi
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Zorica Bera

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

   DownloadProblem pakovanja kvadrata
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Aljehina Laketić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.10.2019.

   DownloadAritmetika i algebra u ranom matematičkom obrazovanju
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Vesna Živanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.09.2019.

   DownloadNeparametarski testovi u biostatistici sa primenom na javno zdravlje
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Rita Gajdač

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.09.2019.

   Download Remzijevi brojevi
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Dajana Jokić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.08.2019.

   DownloadMatematički aspekti u kartografiji
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Nikola Sarajlija

IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.08.2019.

   Download Topološki pristup teoriji distribucija sa primenama na neke parcijalne diferencijalne jednačine
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Teodora Savić Popović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 29.08.2019.

   Download Prostiranje talasa u viskoelastičnim sredinama
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Radmila Kralj

IZVEŠTAJ USVOJEN: 15.08.2019.

   Download Primena programskog paketa GeoGebra u nastavi Nacrtne geometrije
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Bojana Pantić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 06.06.2019.

   Download On Homomorphism-homogeneous and Polymorphism-homogeneous S-metric Spaces
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Aleksandra Ivković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 00.00.2019.

   Download Fraktalna geometrija Koch-ove krive
   Download Izveštaj o oceni rada

 

2018

 

KANDIDAT:                    Zagorka Nestorović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.10.2018.

   Download O raznim klasama površi
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Sonja Medojević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.10.2018.

   Download Kejlijevi grafovi grupa
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Milica Lučić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 03.10.2018.

   Download Slabe topologije i primene
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Maria Kiss

IZVEŠTAJ USVOJEN: 28.09.2018.

   Download Sedam znamenitih ekvivalentnih tvrđenja iz kombinatorike
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Djordje Dragić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 03.10.2018.

   Download Ispitivanja egzistencije rešenja sistema linearnih Diofantovih jednačina
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Irena Miščević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.09.2018.

   Download Iskazne logike zasnovane na BL-Algebrama
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Tatjana Mršić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 03.09.2018.

   Download Euler-ova teorema i druge teoreme teorije participacija
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Monika Mariaš

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.06.2018.

   Download Algebarska ispitivanja nekih kvantnih struktura
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Kristina fruža

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.03.2018.

   Download Lukasiewiczeve viševrednosne logike i MV-algebre
   Download Izveštaj o oceni rada

 

2017

 

KANDIDAT:                    Aleksandar Janjoš

IZVEŠTAJ USVOJEN: 24.10.2017.

   Download Linearno uređena topologija
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Aleksandar Prokić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.10.2017.

   Download Karakterizacija problema zadovoljenja uslova širine 1
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Adel Šoš

IZVEŠTAJ USVOJEN: 22.09.2017.

   Download Neki problemi rasporeda tačaka i pravih
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Vladimir Golub

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.08.2017.

   Download Svet brojeva
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Daria Klipa

IZVEŠTAJ USVOJEN: 25.08.2017.

   Download Grupni rad, problemska nastava i kreativnost u nastavi matematike 
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Edina Jodal

IZVEŠTAJ USVOJEN: 06.07.2017.

   Download O konvergenciji trigonometrijskih redova 
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Siniša Feher

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.06.2017.

   Download Primena kompleksnih brojeva u analitičkoj geometriji, algebri i analizi 
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Jovana Vasić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.06.2017.

   Download O SDFEM postupku za perturbovane probleme sa diskontinuitetima 
   Download Izveštaj o oceni rada

 

2016

 

KANDIDAT:                     Marijana Čotrić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.10.2016.

   Download Ćelijski automati i L-sistemi
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                     Maja Jolić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.10.2016.

   Download Krive u prostoru Minkovskog
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                     Tijana Vlahović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.10.2016.

   Download Uloga i značaj matematičkih takmičenja u osnovnoj školi
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                     Daria Hloda

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.10.2016.

   Download Topološke dimenzije
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                     Jelena Radović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 27.09.2016.

   Download Dijagram monoidi
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                     Danijela Mitrović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 27.09.2016.

   Download Tue—Morsova reč i neke njene primene
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Bojan Berleković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.09.2016.

   Download Neke klase linearnih kodova
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Katarina Lolić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.09.2016.

   Download Jedna familija optimalnih postupaka četvrtog reda za rešavanje nelinearnih jednačina
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Jelena Vasić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 30.08.2016.

   Download Metod pridruženih pravouglih trouglova u hiperboličnoj ravni
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Stefan Hačko

IZVEŠTAJ USVOJEN: 12.08.2016.

   Download Linearne forme logaritama u rešavanju Diofantovih jednačina
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                    Srđan Lazendić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.07.2016.

   Download Matematički alati za redukciju dimenzionalnosti signala
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Srđan Trifunović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 08.07.2016.

   Download Linearni diferencijalni operatori
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Slobodan Nogavica

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.05.2016.

   Download Hamiltonovi grafovi i digrafovi
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Ana Bogdanović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 18.05.2016.

   Download Generativne funkcije
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Kristina Barna

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.04.2016.

   Download O numeričkom rešavanju singularno perturbovanih problema sa kašnjenjem
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Sanja Prokić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.03.2016.

   Download Singularno perturbovani problemi sa kašnjenjem i rekurzivne mreže
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Sanja Vukašinović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.02.2016.

   Download Alternativni pristupi u izučavanju ravanskih krivih
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                     Anita pustai

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.01.2016.

   Download Težište figura i sistema materijalnih tačaka-mogućnost izlaganja nekih delova ovog sadržaja u nastavi matematike u osnovnoj školi
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                     Čisar Angela

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.01.2016.

   Download Algoritmi bojenja čvorova u grafovima
   Download Izveštaj o oceni rada

 

 

KANDIDAT:                     Milena Mandić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 17.12.2015.

   Download Semilinearne talasne jednačine i primeri
   Download Izveštaj o oceni rada

 

2015

 

KANDIDAT:              Ester Jambor

IZVEŠTAJ USVOJEN: 3.12.2015.

   DownloadJedna familija trokoračnih postupaka šestog reda za rešavanje nelinearnih jednačina
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:              Dragana Čurović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.11.2015.

   Download Neke poznate ravanske krive
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:              radojka ciganović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

   Download Treći Hilbertov problem i srodni problemi razlaganja
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:              sonja iličić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

   Download Podalgebre automatski predstavljivih algebri
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:               Ljiljana knežev

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2015.

   Download Kongruencije na turnirima
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:               Dragana Drašković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 16.10.2015.

   Download Dinamička analiza jednačine energetskog bilansa
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:               Kristina Ago

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

   Download O Šturmovim rečima i njihovim primenama u teoriji brojeva
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:               Ivana Đurđev

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

   Download Rang i idempotentni rang u nekim grupama transformacija
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:               Anika njamcul

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.09.2015.

   Download Teorema Kantor-Bendiksona i njene primene
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:               Jovana Miljić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.09.2015.

   Download Kako motivisati decu da vole matematiku
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:               Đenđi Granjak

IZVEŠTAJ USVOJEN: 04.09.2015.

   Download Jedna familija postupaka četvrtog reda za numeričko rešavanje nelinearnih jednačina
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                  Danka Vujanac

IZVEŠTAJ USVOJEN: 21.04.2015.

   Download Bojenje grafova
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                  Dunja  Marinković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 20.01.2015.

   Download Jednostavne modifikacije Njutnovog postupka tipa prediktor - korektor
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

2014

KANDIDAT:                  Olja Skakavac

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2014.

   Download Oblast atrakcije raznih postupaka
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                  Lidia Molnar

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.10.2014.

   Download Nova klasa optimalnih postupaka četvrtog reda
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                  Vlado Uljarević

IZVEŠTAJ USVOJEN: 23.10.2014.

   Download O glatkim grafovima kompatibilnim sa Tejlorovim operacijama
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Ivan Prokić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 14.10.2014.

   Download Funkcionalno guste relacione algebre
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Miloš Kuljić

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2014.

   Download Bulovsko vrednosni modeli
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    NataŠa Todorović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2014.

   Download Košijev postupak za rešavanje nelinearnih jednačina
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Gordana Stanković

IZVEŠTAJ USVOJEN: 09.09.2014.

   Download Korelacija nastave matematike i informatike u srednjim školama
   
Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Milorad Eror

IZVEŠTAJ USVOJEN: 11.07.2014.

   Download Homogene i nehomogene koordinate u projektivnoj geometriji
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                    Renata Firstner

IZVEŠTAJ USVOJEN: 19.06.2014.

   Download Postupci šestog reda zasnovani na postupcima Ostrovskog
   Download Izveštaj o oceni rada

 

KANDIDAT:                     Vesna Rvović

IZVEŠTAJ USVOJEN: 13.03.2014.

   Download Primena Silverlight-a za prikazivanje geometrijskih tela
   Download Izveštaj o oceni rada

 

Kandidat:                     Maja Adamov

Izveštaj usvojen: 14.2.2014.

   Download Problemsko učenje i grupni rad u nastavi matematike
   Download Izveštaj o oceni rada

 

Kandidat:                     Zorica Janković

Izveštaj usvojen: 14.1.2014.

   Download Diferencijalni i integralni račun na podmnogostrukostima od Rⁿ
   Download Izveštaj o oceni rada

 

2012

12.10.2012 - Zorana Tomić

   Download Granične vrednosti funkcija
  

 

25.09.2012 - Marijana Lazić

   Download Stepene strukture i multialgebre
  

 

14.9.2012 - Jovana Obradović

   Download Mur-Smitova konvergencija
  

 

12.9.2012 - Marija Sretenović

   Download Simpsonova kvadraturna formula i primene
  

 

10.9.2012 - Bojana Janković

   Download Diofantove jednačine u osnovnoj i srednjoj školi
  

 

25.5.2012 - Draginja Prokić

   Download Kvadrat
  

 

22.5.2012 - Jelena Čolić

   Download Neke klase maksimalnih hiperklonova
  

 

06.3.2012 - Branko Radanović

   Download O semi-Rimanovim mnogostrukostima
  

 

2011

23.1.2012 - Abear Saeed Aboglida

   Download Pogled na parcijalne diferencijalne jednačine
  

 

11.10.2011 - Vojin Tomić

   Download Elementi verovatnoće u srednjoj školi
  

 

20.9.2011 - Nataša Duraković

   Download Izvodi i integrali necelog reda
  

 

14.9.2011 - Đorđe Vučković

   Download Poljski prostori
  

 

14.9.2011 - Anna Slivková

   Download O nekim klasama I-ultrafiltera na ω
  

 

2.9.2011 - Tamara Đurić

   Download Rubni problemi i ortogonalne fukcije
  

 

30.8.2011 - Ivana Vojnović

   Download Uopštena rešenja zakona održanja
  

 

22.7.2011 - Biljana Pavkov

   Download Elementarne nejednakosti
  

 

22.7.2011 - Vojko Nestorović

   Download Brojevne kongruencije
  

 

6.4.2011 - Milena Stojković

   Download Hiperpovrši
  

 

8.7.2011 - Andrijana Stamenković

   Download Realne operatorske algebre
  

 

15.4.2011 - Omalkhaer Salem Elmabruk Bleblou

   Download Numerical Inverse Laplace Transform
  

 

2010

2009

1.10.2009 - Jelena Alimpijević

   Download Elementi ordinalne karakteristike