Seminar iz matematičkog modeliranja (2. deo)

Tema

Modeliranje određivanja prioriteta zaštite prirodnih područja u Vojvodini

 

Predavač

mr Nikola Stojnić, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

 

Vreme i mesto

Sreda, 27.3.2013. u 18:15

Učionica 64

 

Okvirni sadržaj predavanja

Koristeći studije zaštite Carske bare, Koviljsko-petrovaradinskog rita, Titelskog brega, Rusande, Karaš-Nere i drugih prirodnih oblasti u Vojvodini koje sadrže spiskove vrsta biljaka, riba,vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara trebalo bi analizirati ove prostore i utvrditi prioritete za zaštitu. Studije zaštite se nalaze na sajtu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (www.pzzp.rs). Ovi podaci se mogu analizirati i utvrditi višekriterijumska funkcija koja bi zavisila od različitih kriterijuma ukupnog broj vrsta, broja nacionalno zaštićenih, broja međunarodno zaštićenih, svih kriterijuma zajedno, samo za određene taksonomske grupe (biljke, sisare...). Bitan faktor koji treba da se uzme u obzir je i površina oblasti uz eventualno još neki faktor. Trebala bi da se utvrdi neka vrsta diskriminantne funkcije koja bi dala redosled važnosti ovih područja i na osnovu koje bi se mogle izračunati kategorije zaštite. Rezultati bi se mogli protumačiti sa aspekta postojećih kategorija zaštite, hitnosti zaštite drugih nematematičkih kriterijuma.