Prijemni ispit za Master studije matematike i primenjene matematike

Prijemni ispit za upis na master studije matematike i primenjene matematike će se održati u četvrtak, 25. jula 2013. godine u amfiteatru tehnološkog fakulteta po sledećem rasporedu:

 

 • u 9 časova za studente koji žele da se upišu na studijski program primenjene matematike
  (MB)
 • u 13 časova za studente koji žele da se upišu na studijski program matematike (MA)

Prijemni ispit mogu polagati i studenti koji u tom momentu nisu završili osnovne studije. U momentu kada konkurišu za upis na master studije matematike i primenjene matematike (početkom oktobra 2013. godine, tačan datum videti u konkursu za upis) studenti moraju imati završene osnovne studije, položen prijemni ispit i položene predmete ulaznog modula (ovo poslednje, ukoliko je potrebno).

 

Konsultacije za prijemni ispit držaće Petar Đapić i Jelena Aleksić, u sledećim terminima:

 

 • utorak 25. i četvrtak 27. jun u 12h (Jelena Aleksić, kabinet 27)
 • sreda 10. i petak 12. jul u 12h (Petar Đapić, kabinet 33)
 • ponedeljak 15., sreda 17. i petak 19. jul u 12h (Jelena Aleksić i Petar Đapić, u kabinetima ili klubu DMI na drugom spratu)
 • ponedeljak 22. i sreda 24. jul u 12h (Jelena Aleksić i Petar Đapić, u kabinetima ili klubu DMI na drugom spratu)

Predmeti i oblasti za prijemi ispit za master studije MB – master studije primenjene matematike
su sledeći:

 

 • Analiza II - Višestruki, krivolinijski i površinski integrali. Klasične teoreme integralnog računa (Grinova, teorema divergencije, Stoksova) Literatura: S. Pilipović, D. Perišić, M. Stojanović, Funkcije više promenljivih, UNS 1992.
 • Obične diferencijalne jednačine - Integrabilni tipovi diferencijalnih jednačina. Linearne jednačine drugog reda. Linearni sistemi prvog reda. Autonomni sistemi. Literatura: V. Marić, M. Budinčević: Diferencijalne i diferencne jednačine, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 2005.
 • Linearna algebra - Vektorski prostori. Baza i dimenzija. Unutrašnji proizvod, ortogonalnost, Gram-Šmitov postupak. Linearne transformacije. Маtricе. Karakteristični koreni i vektori. Sličnost matrica, invarijante sličnosti i kanoničke forme. Literatura: M. Stojaković, Elementi linearnealgebre, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1961. Z. Stojaković, I. Bošnjak, Zadaci iz linearne algebre, PMF, 2004.
 • Numerička analiza - Numeričko diferenciranje. Numerička integracija. Numeričko rešavanje nelinarnih jednačina. Literatura D. Herceg, N. Krejić, Numerička analiza, UNS, 1997.

Predmeti i oblasti za prijemi ispit za master studije MA – master studije matematike su sledeći:

 

 • Analiza II - Višestruki, krivolinijski i površinski integrali. Klasične teoreme integralnog računa (Grinova, teorema divergencije, Stoksova). Literatura S. Pilipović, D. Perišić, M. Stojanović, Funkcije više promenljivih, Univerzitet u Novom Sadu, 1992.
 • Obične diferencijalne jednačine - Integrabilni tipovi diferencijalnih jednačina. Linearne jednačine drugog reda. Linearni sistemi prvog reda. Autonomni sistemi. Literatura V. Marić, M. Budinčević: Diferencijalne i diferencne jednačine, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 2005.
 • Geometrija - Planimetrijske i stereometrijske teoreme, geometrijska mesta tačaka, konstrutivni zadaci, korišćenje geometrijskih transformacija. Literatura 1. М. Prvanović, Osnovi geometrije, Građevinska knjiga, Beograd, 1987. R. Tošić, V. Petrović, Problemi iz geometrije, UNS 1995.
 • Algebra II - Grupoidi i polugrupe. Grupe, podgrupe, ciklične grupe. Normalne podgrupe, homomorfizmi grupa, faktorgrupe. Prsteni, integralni domeni, polja. Ideali i homomorfizmi prstena. Polinomi, prsten polinoma, svojstva polinoma nad poljem. Prirodni i celi brojevi. Relacija deljivosti i njene osnovne osobine, prosti brojevi. Kongruencije. Literatura S. Milić: Elementi algebre, Institut za matematiku, Novi Sad, 1984. B. Šešelja, A. Tepavčević: Algebra 1, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2004.