Izjava o autorstvu

Na nivou PMF-a je dogovoreno da pre odbrane diplomskog i master rada studenti treba da potpisu izjavu da se rezultati istrazivanja ne mogu objaviti bez saglasnosti mentora. Znači da se izjava mora popuniti i predati zajedno sa radom.Izjava ce se cuvati u biblioteci, zajedno sa diplomskim i master radom.
U prilogu je fajl sa odgovarajucom izjavom.