DMI član nove Evropske matematičke asocijacije

Matematika je postala ključni element napretka u svim oblastima nauke i tehnologije. Savremeni razvoj novih proizvoda ili procesa proizvodnje, zasnovan je na simulacijama i metodama optimizacije, koje, bazirane na detaljnim matematičkim modelima, podržavaju ili čak zamenjuju skupe procese proizvodnje prototipova i klasični pristup projektovanja. Nekoliko evropskih istraživačkih mreža, motivisano ovim činjenicama i prateći preporuke projekta European Science Foundation "Forward Look - Mathematics for Industry" (Evropska naučna fondacija "Pogled unapred - Matematika za industriju") osnovalo je novu organizaciju sa namerom da pojača uticaj matematike u inovacijama u glavnim tehnologijama i omogući razvoj novih alata za modeliranje, simulacije i optimizacije.

    

 Cilj ove unije naučnih mreža pod imenom EU-MATHS-IN, pod pokroviteljstvom Evropskog matematičkog društva (European Mathematical Society EMS) i Evropskog konzorcijuma za matematiku (European Consortium for Mathematics in Industry ECMI), jeste da postane servisni centar koji će koordinisati i omogućavati razmenu u oblastima matematičkog istraživanja  motivisanim primenama i olakša eksploatisanje rezultata u inovacijama u industriji, nauci i društvu.

 

Nova organizacija EU-MATHS-IN osnovana je u Amsterdamu, 27. novembra 2013,  uz prisustvo zainteresovanih matematičkih centara i mreža.

 

Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku je kao referentna naučna institucija  uključen u novu organizaciju i aktivno će raditi na ostvarivanju ciljeva EU-MATHS-IN.