Diplomirani profesor matematike

Svrha studijskog programa

 

Svrha i uloga ovog studijskog programa je da pruži adekvatnu osnovu znanja potrebnog za uspešno savlađivanje master akademskih studija iz oblasti čiste ili nastave matematike. Pored toga, zbog dovoljnog broja predmeta iz grupe metodičko-pegagoško-psiholoških predmeta, na ovom smeru se obrazuje nastavni kadar sposoban da primeni savremene metodičke principe, kao i tehnike obrazovne tehnologije u pripremanju i izvođenju nastave matematike u osnovnim i srednjim školama.

 

Osnovni ciljevi studijskog programa

 

  • upoznavanje sa osnovama sistema matematičkih disciplina, ulogama i međusobnim odnosima podoblasti matematike, kao i osnovnih objekata, koncepata i metoda koje te discipline izučavaju,
  • usvajanje osnovnih znanja o ključnim matematičkim teorijama i strukturama, sa posebnim akcentom na teoriju funkcija, diferencijalne jednačine, topologiju, osnove opšte i linearne algebre, teoriju brojeva, kombinatoriku, aksiomatski pristup u geometriji, te osnove numeričke matematike i
    teorije verovanoće,
  • priprema za dalju nadgradnju znanja, kao teorijska podloga za usvajanje naprednijih i složenijih matematičkih teorija, ali i kao osnov za primenu stečenih znanja u matematičkom modeliranju praktičnih problema i metodičku transformaciju naučenih sadržaja u nastavnoj praksi,
  • visok stepen razvoja apstraktnog, kao i analitičkog i sintetičkog logičkog mišljenja i razumevanje različitih stupnjeva matematičke apstrakcije,
  • razvijanje inicijative i sposobnosti za samostalno rešavanje problema, kao i kritičkog odnosa u analizi logičke ispravnosti rešenja matematičkih problema
  • usvajanje i uvežbavanje metodičkih, didaktičkih i psiholoških postupaka neophodnih za uspešno izvođenje nastave matematike u školama, te sticanje prakse i rutine u tom pravcu.