Primenjena matematika

Opis programa

 

Struktura studijskog programa
Studijski program sadrži elemente utvrđene zakonom.

Opis strukture i sadržaja studijskog programa sa metodama izvođenja nastave

 • naziv i ciljevi studijskog programa: Naziv studijskog programa je PRIMENJENA MATEMATIKA (oznaka M2). Cilj studijskog programa je obrazovanje matematičara, kao stručnjaka  u privredi, industriji, finansijskim i ekonomskim institucijama.
 • vrsta studija i ishod procesa učenja: Studijski program PRIMENJENA MATEMATIKA spada u grupu osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine. Ukupan broj ESPB bodova je 180.
  Studijski program PRIMENJENA MATEMATIKA svojim nastavnim sadržajima, kao i oblicima i metodama nastave studentima omogućuje sticanje temeljnih matematičkih znanja, kao i razumevanje primene matematičkih znanja u praksi. Student savladavanjem studijskog programa PRIMENJENA MATEMATIKA stiče sposobnost logičkog mišljenja, formulisanja pretpostavki i izvođenja zaključaka na formalan ili formalizovan način.
 • stručni naziv: Nakon završenih trogodišnjih studija i osvojenih 180 ESPB bodova dobija se stručni naziv  matematičar-primenjena matematika.
 • usloviza upis na studijski program: Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koje raspisuje Univerzitet u Novom Sadu, a sprovodi Prirodno-matematički fakultet. Da bi kanditat konkurisao za upic na prvu godinu studijskog programa PRIMENJENA MATEMATIKA treba da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i da položi prijemni ispit iz matematike. Na osnovu kriterijuma iz Konkursa sačinjava se rang lista.
 • listaobaveznih i izbornih studijskih područja, odnosno predmeta, sa okvirnim sadržajem: Studijski program se sastoji od grupe obaveznih predmeta, dva izborna modula i slobodnih izbornih predmeta. Grupu obaveznih predmeta sačinjava 14 predmeta raspoređenih u šest semestara. Student prilikom upisa ovog studijskog programa bira jedan od dva izborna modula (Matematika finansija ili Tehnomatematika). Grupu slobodnih izbornih predmeta čini 17 predmeta.
 • način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih vrsta studija: Studije se izvode kroz nastavu predmeta poređanih u semestre. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupno trajanje osnovnih studija je tri godine (šest semestara), za koje vreme student treba da sakupi 180 ESPB bodova.
 • bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je  u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB);

Svaki predmet ima svoju bodovnu vrednost koja je usklađena sa opterećenjem potrebnim za savladavanje pojedinačnog predmeta.

 • bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama; U skladu sa mogućnošću koja je ostavljena u Zakonu nije predviđen završni rad.
 • preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta; U listi sadržaja predmeta, kao i u listi izbornih predmeta, navedeni su preduslovi za upis pojedinih predmeta.
 • način izbora predmeta iz drugih studijskih programa; Studijskim programom je predviđena mogućnost izbora predmeta drugih  studijskih programa. U grupi izbornih predmeta, između ostalog, navedeni su predmeti iz drugih studijskih programa koje student može izabrati.
 • uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija; Postoji mogućnost prelaska sa jednog na drugi studijski program koristeći prenos bodova za iste ili srodne predmete.

Osnovne akademske studije PRIMENJENE MATEMATIKE imaju dvojaku svrhu. S obzirom da su studije matematike organizovane po sistemu 3+2, ove trogodišnje studije jesu prvi stepen u univerzitetskom obrazovanju stručnjaka matematičara - primenjena matematika. U drugom stepenu se kroz dvogodišnje studije stiče akademski naziv diplomirani matematičar - primenjena matematika – master. U tom smislu ove osnovne studije su prema izboru tema i oblasti teorijske matematike, primenjene matematike i srodnih disciplina – fizičko-tehničkih s jedne strane i ekonomsko-finansijskih s druge strane, baza za nastavak i uspešno ovladavanje akademskim studijama.

Pored ove svrhe unutar sistema 3+2, ove studije imaju i samostalnu ulogu. One osposobljavaju studente za zanimanja u raznim oblastima  privrede, posebno industriji i finansijskim institucijama, s obzirom na dva izborna modula. Student se priprema za poslove koji iziskuju znanje iz osnova primenjene matematike, informatike i statističkih metoda, sposobnosti analitičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja. Studijama se stiče umeće osnovnih aspekata matematičkog modeliranja i sposobnost rešavanja praktičnih problema.

 

Ciljevi studijskog programa obuhvataju obrazovanje matematičara  primenjene matematike, što  je struka koja omogućava rad u savremenoj industriji, privrednim komorama, razvojnim i istraživačkim centrima odnosno u finansijskim institucijama i  organima uprave,  kao i na svim mestima gde postoji potreba za multidisciplinarnim radom.
Kroz grupu matematičkih predmeta studenti se, na savremen način, upoznaju sa klasičnim matematičkim teorijama, kao i sa aktuelnim trendovima u matematici. Pored usvojenih znanja, ovakvim obrazovanjem se stiče sposobnost apstrakcije i logičkog razmišljanja. Kvalitet obrazovanja obezbeđen je činjenicom da ga izvode profesori sa velikim naučnim ugledom u svetu, koji su učesnici i nosioci više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata.
Kroz izborni modul matematika finansija, studenti ovladavaju osnov-nim pojmovima i zakonitostima ekonomije, finansija i računovodstva. Kako je formiranje modela uvek multidisciplinarni proces, kroz ove predmete se studenti osposobljavaju i za komunikaciju sa ekonomistima i menadžerima.
Kroz izborni modul tehnomatematika  studenti ovladavaju osnovnim pojmovima i zakonitostima fizike i odabranih inženjerskih disciplina. Kroz ove predmete se studenti osposobljavaju i za komunikaciju sa inžinjerima u tehnici.
Grupa predmeta iz primenjene matematike osposobljava studente za formiranje i rešavanje matematičkih modela u savremenim tehnologijama, ekonomiji i finansijama. Matematički modeli omogućavaju dublje razumevanje savremenih tehnologija i  ekonomskih zakonitosti te produktivnu primenu stečenih teorijskih znanja. Znanja iz informatike koja se stiču tokom studija obezbeđuju adekvatnu primenu savremenog softvera neophodnog za industrijski razvoj kao i korišćenje savremenih softverskih alata u finansijskim analizama.
Tako nastaju kompetentni i moderno obrazovani stručnjaci čije znanje ne zastareva i koji su veoma traženi u uslovima tržišne ekonomije, posebno u procesu tranzicije.
Pored mogućnosti zapošljavanja u razvojno-istraživačkim centrima postoji i mogućnost daljeg usavršavanja i sticanja zvanja diplomiranog matematičara primenjene matematike-mastera.


Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće sposobnosti

 • sposobnost logičkog mišljenja, formulisanja pretpostavki i izvođenje zaključaka na formalan ili formalizovan način;
 • poznavanje osnova klasičnih matematičkih teorija i aktuelnih trendova u matematici;
 • sposobnost rešavanja matematičkih problema i korišćenje stečenih znanja u primenama;
 • vladanje osnovnim pojmovima i zakonitostima odabrane discipline: fizike i tehnike ili ekonomije, finansija i računovodstva;
 • osposobljenost za komunikaciju sa inženjerima;
 • osnovna znanja iz informatike i programska implementacija jednostavnijih problema;
 • sposobnost za oblikovanje i razmatranje matematičkih modela u savremenim tehnologijama, odnosno u ekonomiji i finansijama.

Student će nakon uspešnog završetka ovih osnovnih studija imati uvid u koncepte i steći osnovna znanja o najvažnijim disciplinama primenjene matematike. To će biti pretpostavka daljeg uspešnog ovladavanja specifičnim oblastima primenjene matematike, nakon čega se stiče celovito znanje na akademskom nivou (master). Pored toga student će biti u stanju da stečena znanja primenjuje u praksi, koristeći tehnike kojima je ovladao, praveći osnovne matematičke modele. Biće u stanju da u praktičnim problemima iz industrije i ekonomije prepozna, odabere i upotrebi pogodan matematički aparat, kao i da formira jednostavnije matematičke modele kojima rešava dati problem.