Matematika

Opis programa

 

Studijski program Matematika (oznaka: M1) predstavlja osnovne akademske studije iz polja čiste (teorijske) matematike na Univerzitetu u Novom Sadu, a koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu. Njihovo trajanje je 3 godine, ukupna vrednost studija je 180 ESPB, a po njihovom završetku se stiče zvanje prvog stepena matematičar.

 

Kurikulumom programa se definiše 18 obaveznih predmeta (po 3 u svakom semestru), koji predstavljaju u svetu opšteprihvaćeno "jezgro" osnovnog akademskog obrazovanja svakog matematičara: obuhvaćene su osnove matematičke analize (funkcije realnih i kompleksnih promenljivih, diferencijalne jednačine, funkcionalna analiza), topologije, algebre, aritmetike, diskretne matematike, geometrije (analitička, apsolutna, euklidska, hiperbolička), numeričke matematike i teorije verovatnoće. Znanje studenata se upotpunjuje ponudom više specijalizovanih (ali ipak prilagođenih uzrastu) opštih i matematičkih predmeta (ukupno 16), od kojih su neki "uvezeni" sa drugih studijskih programa osnovnih studija (M2: Primenjena matematika i I: Informatika). Ovi izborni predmeti su sadržajno nezavisni, tako da ne iziskuju posebne uslove za upis, osim definisanih godina studija na kojima se oni nalaze u ponudi, kako bi se obezbedilo njihovo logičko nadovezivanje na sadržaje usvojene u sklopu obaveznih predmeta. Naravno, svakom predmetu dodeljen je adekvatan iznos ESPB poena, kao i fond časova.

 

Nastava se na predavanjima izvodi pretežno frontalno, uz primereno korišćenje savremenih vizuelnih sredstava. Polazeći od specifične prirode matematike kao nauke, najveći deo vežbi je teorijskog karaktera, i na njima se uvežbavaju izloženi teorijski principi i analiziraju tipični problemi i njihova rešenja, nakon čega studenti samostalno primenjuju usvojene tehnike. Kod jednog broja predmeta (uglavnom iz informatike, numeričke matematike i drugih primenjenih disciplina), predviđeno je korišćenje računara u sklopu vežbi i drugih oblika samostalnog rada studenata.

 

Ovim studijskim programom nije predviđen završni rad, u skladu sa mogućnošću koja je ostavljena u Zakonu.

 

Svrha i uloga ovog studijskog programa je da pruži adekvatnu osnovu prethodnog znanja potrebnog za uspešno savlađivanje diplomskih studija iz oblasti čiste ili primenjene matematike. Ovaj studijski program čini prirodnu i logičku celinu sa studijskim programom diplomskih akademskih studija Matematika (MA). Ova dva programa, uzeta u celini, imaju jasnu i prepoznatljivu svrhu i društvenu ulogu: obrazovanje nastavnog kadra iz oblasti matematike u osnovnim i srednjim školama, kao i matematičara-istraživača, tj. naučno-istraživačkog podmlatka koji svoje usavršavanje i delovanje nastavljaju na univerzitetima i u naučnim institutima.

 

Osnovni ciljevi ovog studijskog programa su: upoznavanje sa osnovama sistema matematičkih disciplina, ulogama i međusobnim odnosima podoblasti matematike, kao i osnovnih objekata, koncepata i metoda koje te discipline izučavaju usvajanje osnovnih znanja o ključnim matematičkim teorijama i strukturama, sa posebnim akcentom na teoriju funkcija, diferencijalne jednačine, topologiju, osnove opšte i linearne algebre, teoriju brojeva, kombinatoriku, aksiomatski pristup u geometriji, te osnove numeričke matematike i teorije verovanoće priprema za dalju nadgradnju znanja, kao teorijska podloga za usvajanje naprednijih i složenijih matematičkih teorija, ali i kao osnov za primenu stečenih znanja u matematičkom modeliranju praktičnih problema i metodičku transformaciju naučenih sadržaja u nastavnoj praksi visok stepen razvoja apstraktnog, kao i analitičkog i sintetičkog logičkog mišljenja i razumevanje različitih stupnjeva matematičke apstrakcije razvijanje inicijitive i sposobnosti za samostalno rešavanje problema, kao i kritičkog odnosa u analizi logičke ispravnosti rešenja matematičkih problema.