Primenjena matematika

Opis programa

 

Trajanje studija
Studije traju 2 godine, odnosno 4 semestra.

 

Zvanje koje se stiče
Diplomirani matematičar – primenjena matematika – master

 

Kompetencije koje studenti stiču završetkom studija

Nastavni sadržaj diplomskog studijskog programa primenjene matematike omogućava sticanje fundamentalnih matematičkih znanja i mogućnosti njihove primene. Osnovni concept studija je savladavanje principa matematičkog modeliranja i naprednih matematičkih znanja potrebnih za modeliranje i rešavanje modela. Dva izborna modula - Matematika finansija  i Tehnomatematika između kojih se student opredeljuje odredjuju užu specijalnost diplomiranih studenata. U skladu sa izborom student stiče niz specijalizovanih znanja koja su primeljiva u finansijama i ekonomiji, odnosno inžinjerstvu.  Nastavni sadržaj i metode nastave omogućavaju suštinsko razumevanje rezultata iz oblasti finansijske i aktuarske matematike, odnosno matematike u tehnici i visokim tehnologijama, numeričkih metoda za rešavanje modela, postupaka optimizacije, operacionih istraživanja, stohastike i parcijalnih diferencijalnih jednačima. Kroz informatičke kurseve se stiče znanje potrebno za korišćenje savremenih softverskih paketa i implementaciju algotima. Master program sa izbornim modulom Matematika finansija  osposobljava diplomirane studente za komunikaciju sa ekonomistima i suštinsko razumevanje problema. Analogno, po završetku master programa sa izbornim modulom Tehnomatematika studenti su sposobni da razumeju inžinjerski jezik i da značajno doprinesu kreiranju i rešavanju matematičkih modela naophodnih u visokim tehnologijama i inžinjerstvu. Usvojena teorijska i praktična znanja daju fundamentalni  matematički aparat i sposobnost primene abstraktnih koncepata na konkretne probleme koji se javljaju u ekonomiji, odnosno tehnici, na savremen i naučno zasnovan način.


Svi predmeti su koncipirani tako da pored fundamentalnih teorijskih znanja omoguće i praktično rešavanje zadataka i osposobe studente za rad. Poseban značaj imaju znanja koja se stiču iz matematičkog modeliranja jer omogućavaju studentima da ovladaju oblašću koja čini osnov uspešne komunikacije izmedju matematičara i stučnjaka iz primenjenih disciplina. Niz predmeta numeričke orijentacije osposobljava studente za kreativno rešavanje složenih modela iz ekonomsko-finansijskog i tehničko-tehnološkog sektora. Studenti će biti osposobljeni za korišćenje naprednih analitičkih metoda i njihovu implementaciju na relevantne probleme u  zavisnosti od izabranog modula – upravljanje rizikom, analiza finansijskih instrumenata, upravljanje portfeljom, analiza aktuarskih modela i proizvoda, optimalno donošenje odluka u determinističkom i stohastičkom okruženju,  probleme optimalnog upravljanja, probleme mehanike, dinamike fluida.
Diplomski rad (master rad) na ovom programu čini netrivijalna primena stečenih matematičkih znanja na realni model. Pri tome se rad može zasnivati na teorijskom produbljivanju znanja stečenih na studijama i praktičnoj implementaciji stečenih znanja na realan model.

 

Ove studije su razvijene u saradnji sa European Consortium for Mathematics in Industry (www.ecmi-indmath.org ) uz podršku Evropske unije kroz projekat Tempus CD JEP 17017-2002. Svake godine najbolji studenti učestvuju na Mathematical Modelling Week koji organizuje ECMI.

 

Zanimanja za koja se studenti osposobljavaju

Diplomirani matematičar – primenjena matematika je, u zavisnosti od izabranog modula, osposobljen za rad u finansijskim institucijama, bankama, osiguravajućim društvima, vladinim organima i agencijama na poslovima analize i upravljanja rizikom, analizom i upravljanjem portfelja hartija od vrednosti, optimalnog odlučivanja, zatim u industriji, pre svega visoko tehnološkog tipa na poslovima modeliranja i rešavanja modela. Pored toga diplomirani matematičar – primenjena matematika je kvalifikovan za rad u istraživačkim i razvojnim centrima i ima mogućnost daljeg školovanja kroz doktorske studije.

 

Potrebna predznanja za praćenje studija

Za kvalitetno studiranje student treba da poseduje fundamentalna matematička znanja sa osnovnih studija –funkcije jedne i više promenljivih, integralni i diferencijalni račun, osnovna znanja iz algebre, diskretne i numeričke matematike, funkcionalne analize kao i verovatnoće i statistike. Takodje je neohodna osnovna računarska pismenost i sposobnost korišćenja softverskih paketa. Važno je posedovanje osnovnih znanja iz ekonomije i finansija, odnosno fizike i mehanike – u zavisnosti od željenog usmerenja.  Pretpostavka za uspešno praćenje studija je i sposobnost shvaćanja matematičkog dokaza i apstrakcije, sposobnost rešavanja problema matematičkim aparatom, te računarska pismenost.

 

Smatramo da ova predznanja studenti stiču završavanjem sledećih osnovnih studija

  1. osnovne studije iz primenjene matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu
  2. osnovne studije iz matematike Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu uz dopunu znanja iz ekonomsko-finansijskih predmeta odnosno fizike i mehanike
  3. osnovne studije iz matematike na drugim fakultetima u Srbiji uz dopunu znanja iz ekonomsko-finansijskih predmeta odnosno fizike i mehanike