Matematika

Opis programa

 

Studijski program Matematika (oznaka: MA) predstavlja diplomske akademske studije iz polja čiste (teorijske) matematike na Univerzitetu u Novom Sadu, a koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu. Njihovo trajanje je 2 godine (4 semestra), ukupna vrednost studija je 120 ESPB, a po njihovom završetku se stiče zvanje diplomirani matematičar - master.

 

Studijski program Matematika sadrži 6 obaveznih predmeta i završni (master) rad. Izborom jednog od dva ponuđena izborna modula (Teorijska matematika, Nastava matematike) student može da se orijentiše ka obimnijem izučavanju sofisticiranijih teorijskih rezultata (i tako se usmeri na profesiju matematičara-istraživača) ili ka usvajanju metodičkih i psihološko-pedagoških veština koje ga pripremaju za poziv nastavnika matematike u školi. Znanje studenata se upotpunjuje ponudom više specijalizovanih izbornih predmeta, koji su tematski podeljeni u 4 grupe.

Svrha studijskog programa Matematikaje dvojaka, u zavisnosti od izbornog modula za koji se student opredeli:

  • obrazovanje nastavnog kadra za primenu savremenih metodičkih principa, tehnika obrazovnog procesa u pripremanju i izvođenju nastave matematike u osnovnim i srednjim školama,
  • obrazovanje matematičara-istraživača, koji se kasnije dalje usavršavaju u naučno-istraživačkom radu, što uključuje i formiranje naučnog podmlatka na univerzitetima, naučnim institutima, kao i drugim institucijama.

Cilj studijskog programa Matematika je usvajanje naprednijih, ali ipak temeljnih znanja iz svih najznačajnijih podoblasti iz sistema disciplina teorijske matematike, što naročito uključuje: matematičku analizu (sa primenama u geometriji i fizici), topologiju, apstraktnu algebru, diskretnu matematiku, osnove matematičke logike, kao i odabrane teme numeričke matematike i statistike. Opšta kultura jednog matematičara zaokružuje se i izučavanjem istorije matematike. Studenti kroz ovaj studijski program razvijaju apstraktne i analitičko-sintetičke mentalne sposobnosti, samostalnost i incijativu u rešavanju matematičkih problema, kao i kritički odnos prema izučavanoj materiji. Studenti se pored toga osposobljavaju i za dalje samoobrazovanje iz područja matematike i drugih nauka.