Informacione tehnologije

Opis programa


Studijski program Informacione tehnologoje (oznaka: IB) sadrži dva usmerenja: IZBORNI MODUL Softversko inženjerstvo i IZBORNI MODUL Informacioni sistemi. Trajanje programa je 2 godine, ukupna vrednost studija je 120 ESPB.
Po planu studijskog programa student ima 4 (četiri) obavezna predmeta sa ukupno 53 ESPB. To su tri predmeta i završni (master) rad.
Izborni modul Softversko inženjerstvo ima još 2 (dva) obavezna predmeta (15 ESPB) i 14 (četrnaest) izbornih predmeta od kojih treba da skupi najmanje 52 ESPB.
Izborni modul Informacioni sistemi ima još 3 (tri) obavezna predmeta (30 ESPB) i 18 (osamnaest) izbornih predmeta od kojih treba da skupi najmanje 37 ESPB.
Sadržaji obaveznih predmeta za oba izborna modula odnose se na: pripremu, planiranje i praćenje istraživačkih projekata, kao i na kritičku ocenu i analizu projekta; kvalitativne i kvantitativne metode naučnog i stručnog istraživanja u oblasti računarskih nauka; kritičku analizu faktora od uticaja na održavanje ravnoteže između efikasnosti posla, saglasnosti sa zakonom i profesionalne prakse u oblasti računarskih nauka. Završni (master) rad treba obavezno da sadrži: predmeta teme rada; pregled postojećeg stanja predmetne oblasti; cilj rada; dobijeni rezultati rada.
Nastavni plan izbornog modula Softversko iinženjerstvo obuhvata savremene aspekte u oblasti softverskog inženjerstva (modelovanje i dizajn softverskih arhitektura; objektno-orijentisani razvoj softvera; softverske komponente i slično). Izborni modul Informacioni sistemi u okviru obaveznih i izbornih predmeta sadrži teorijske i praktične nastavne sadržaje za modeliranje i implementaciju složenih informacionih sistema.

 

Nastava


Za izvođenje nastave koriste se klasične metode kao i savremene metode primenom računarske i komunikacione opreme. Na predavanjima  za obradu nastavnih sadržaja koristi se auditorna metoda uz korišćenje računaraske opreme. Vežbe se realizuju u računarskim učionicama na odgovarajućem softverskom okruženju.

 

Svrha studijskog programa


Studijski program ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti.

Na ovaj studijski program mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studija iz oblasti računarskih nauka i informatike sa ciljem nastavka obrazovanja u ovoj oblasti. Osnovna svrha ovog studijskog programa je školovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija sa dva usmerenja. Jedno je za softversko inženjerstvo a drugo je za informacione sisteme. Ova usmerenja su prepoznata kao neophodni kadrovski resursi za razvoj društva baziranog na znanju odnosno informacionog društva koje je već značajno razvijeno u zemljama Evropske unije. Navedena usmerenja pokrivaju deo koji se odnosi na softversku industriju, odnosno na razvoj i primenu softverskih sitema.

 

Ciljevi studijskog programa


Studijski program ima jasno definisane ciljeve.

Ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • Osposobljavanje za uspešan kako individualni tako i za timski rad.        
 • Razumevanje i kritička ocenu informacionih zahteva softverskih sistema.
 • Upoznavanje sa tehnikama  modelovanja i dizajna softverskih arhitektura.
 • Razvoj informacionih sistema.   
 • Obezbeđivanje teorijske osnove za razumevanje modernih servisa za upravljanje bazama podataka i njihovu integraciju u informacioni sistem.
 • Primena formalnih metoda za testiranje softvera.
 • Dizajniranje i implementacija distribuiranih sistema kao i njihovu integraciju.
 • Pregled razvoja zasnovanog na komponentama u svim fazama razvoja softvera.
 • Projektovanje i kreiranje kompajlera za programske jezike.

Kompetencije diplomiranih studenata


Savladavanjem  studijskog programa  student  stiče  opšte  i  predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne, naučne i umetničke delatnosti.

Opšte kompetencije su:

 • Upravljanje projekata u svim fazama razvoja softverskih sistema.
 • Primena naučnih odnosno stručnih metoda u realizaciji projekata u oblasti računarskih nauka i informatike.
 • Pridržavanje etičkih i društvenih normi u realizaciji projekata.

Predmetno-specifične kompetencija su:

 • Usmerenje za softversko inženjerstvo.
 • Usmerenje za informacione sisteme.

Ishodi učenja

 

 • Razumevanje uticaja apstrahovanja, modelovanja, arhitekture i obrazaca na razvoj softverskog proizvoda.
 • Praktična realizacija implementacije informacionih zahteva i kritička ocena uloge softverskih alata i metoda u inženjerstvu.
 • Sposobnost da se diskutuje o odlikama i nedostacima različitih metodologija razvoja informacionih sistema.
 • Jasno razumevanje različitih sistema za upravljanje bazama podataka i njihovih karakteristika.
 • Kritička ocena značaja testiranja softvera i procena potrebe i korisnosti formalnih metoda prilikom testiranja.
 • Kritička ocena različitih mogućnosti integracije, dizajna i upotrebe objektno-baziranih distribuiranih sistema.
 • Kritička ocena trenutne osnove za evoluciju softvera, korišćenje tehnike reinženjerstva za migraciju i apstrakciju softvera i razvij integrisanag pristupa za životni ciklus evolucije softvera.
 • Jasno razumevanje teorijske osnove razvoja zasnovanog na komponentama.
 • Kritička ocena osnovne potrebe pouzdanosti u velikim kompjuterskim sistemima.
 • Sposobnost  da se kritički oceni korišćenje temporalne logike u inženjerstvu i reinženjerstvu kritičnih sistema.