Informatika

Opis programa


Studijski program Informatike - doktorske studije predstavlja doktorske studije iz oblasti računarskih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu, a koje se izvode na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Studijski program nudi studentima najnovija naučna saznanja iz oblasti računarskih nauka i prati najnovija ostvarenja u nauci. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja. Ukupna vrednost studija je 180 ESPB bodova, a po završetku se stiče zvanje trećeg stepena doktor nauka – računarske nauke.

 

Studijski program je podeljen u tri godine (6 semestara) tokom kojih student polaže 8 predmeta, pohađa 4 seminara i piše doktorsku disertaciju. U svakom od prva četiri semestra student sluša četiri predmeta i pohađa jedan seminar, dok je treća godina studija (peti i šesti semestar) posvećena izradi doktorske disertacije. Prilikom upisa na doktorske studije, svaki student dobija savetnika koji do izbora mentora pomaže studentu pri odabiru predmeta i artikulaciji njegovih naučnih afiniteta.
Seminar predstavlja tematski uže orijentisan, specijalozovan oblik nastave koji se izvodi po dogovoru sa studentima, i predstavlja osnovu za samostalni istraživački rad studenta. Kroz seminare se student doktorskih studija upućuje u istraživački rad koji vodi izradi doktorske disertacije. Katedre na početku školske godine objavljuju spisak doktorskih seminara koje će organizovati u toj školskoj godini. Ispit se polaže odbranom seminarskog rada ili drugim oblikom aktivnosti koji se može priznati kao ekvivalentan (npr. saopštenje na konferenciji).


Doktorska disertacija je samostalni naučni rad studenta i njenoj izradi je posvećena treća godina studija. Da bi pristupio izradi doktorske disertacije, student doktorskih studija mora tokom studija prikupiti najmanje 180 ESPB poena, mora imati položene obavezne ispite sa prve dve godine studija, kao i jedan rad prihvaćen za štampu u časopisu sa SCI liste. Da bi pristupio usmenoj odbrani doktorske disertacije, student doktorskih studija pored zahteva iz prethodnog stava mora imati i jedan rad prihvaćen za štampu u časopisu sa SCI liste koji se odnosi na istraživanja iz doktorske disertacije.

 

Svrha studijskog programa


Svrha studijskog programa Informatika - doktorske studije je obrazovanje kadrova osposobljenih za samostalna istraživanja u oblasti računarskih nauka, kao i kritičku procenu istraživanja iz te i srodnih oblasti. Uspešni studenti ovog programa će biti okosnica za formiranje naučnog podmlatka na univerzitetima, naučnim institutima, kao i drugim institucijama i privrednim subjektima u kojima realizacija istraživačkih i razvojnih projekata podrazumeva modeliranje problema uz korišćenje savremenih dostignuća iz oblasti računarskih nauka. Time se pospešuje razvoj nauke, kao i osvajanje novih informacionih tehnologija koje doprinose opštem razvoju društva, a u skladu sa jasnom orijentacijom Republike Srbije ka strukturi informatičkog društva.

 

Cilj studijskog programa


Cilj studijskog programa je sticanje detaljnog razumevanja i temeljnog poznavanja najsavremenijih trendova u oblasti računarskih nauka, kao i upoznavanje sa strukturom naučno-istraživačkog procesa, i veštinama koje su neophodne za uspešnu pripremu, objavljivanje i prezentaciju rezultata naučno-istraživačkog rada prema svetskim standardima u računarskim naukama. Tako će se student-doktorant osposobiti za samostalan naučni rad. Studijski program usmerava studenta ka savremenim saznanjima u oblasti teorijskog računarstva, ka kombinatornim, verovatnosnim, algebarskim i koalgebarskim matematičkim modelima računskih procesa, ali i ka savremenim trendovima u projektovanju složenih informacionih sistema.