Osnovne akademske studije


KVOTE I ŠKOLARINE (2017/2018)

 

Na osnovne akademske studije koje se izvode na Departmanu za matematiku i informatiku školske 2017/2018. godine može se upisati ukupno 215 studenata (205 iz budžeta i 10 samofinansirajućih), po studijskim programima:

 

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Školarina (samofinansiranje)

Osnovne akademske studije matematike

125

10

135

54.450,00 din.

    Matematika

    (3 god., 180 ESPB),

    moduli:

  • Teorijska matematika

  • Matematika finansija

  • Tehnomatematika

 75

5

80

54.450,00 din.

    Diplomirani profesor

    matematike

    (4 god., 240 ESPB)

 50

5

55

54.450,00 din.

Osnovne akademske studije informatike

 80

-

80

77.440,00 din.

    Informatika

    (3 god., 180 ESPB),

    moduli:

  • Računarske nauke

  • Informacione tehnologije

30

-

30

77.440,00 din.

   Diplomirani informatičar

   (4 god., 240 ESPB),

   moduli:

  • Računarske nauke

  • Informacione tehnologije

50

-

50

77.440,00 din.

  

 

 

USLOVI UPISA


Za upis u prvu godinu studija pravo konkurisanja imaju lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Pored toga, potrebno je položiti prijemni ispit.

Na prijemnom se javljaju opšte teme iz matematike, da bi se omogućio upis učenicima različitih profila. Radi se 5 zadataka, od kojih je za buduće studente informatike poslednji već tradicionalno izborni - moguće je raditi kombinatorni problem ili jednostavan zadatak iz programiranja, na programskom jeziku po izboru. Postoje zbirke za pripremu, kao i besplatni pripremni časovi koje drže profesori i asistenti. Rezultati prijemnog ispita se svake godine mogu naći na sajtu fakulteta, čim su gotovi.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova. Fakultet organizuje prijemni ispit nezavisno od broja prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu. Da bi kandidat stekao pravo rangiranja mora na prijemnom ispitu da osvoji najmanje 14 bodova.

Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na državnom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, odnosno na međunarodnom takmičenju iz matematike (informatike), ne polaže prijemni ispit, već se vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Na osnovu srednjoškolskog uspeha i rezultata prijemnog ispita sačiniće se jedinstvena rang lista po studijskim programima.

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i samofinansirajuće studente. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan na prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu kao samofinansirajući student.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta a ima najmanje 51 bod. Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata a ima najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će umesto njega upisati drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi.

Državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu se upisati preko broja određenog za upis, odnosno do 2% broja utvrđenog za upis na teret budžeta ili do 2% broja samofinansirajućih studenata.

Za profesore dvopredmetne nastave prirodnih nauka pravi se zajednička rang lista.