Prijemni ispit

pdfzadaci2012-1015.pdf


Ovde preuzmite pdf fajl sa zadacima sa prijemnih ispita za master studije matematike od 2012-2015 godinePredmeti i oblasti za prijemi ispit za master studije  MB –master studije primenjene matematike su sledeći:
 
  • Analiza II Višestruki, krivolinijski i površinski integrali. Klasične teoreme integralnog računa (Grinova, teorema divergencije, Stoksova) Literatura: S. Pilipović, D. Perišić, M. Stojanović, Funkcije više promenljivih, UNS 1992.
  • Obične diferencijalne jednačine Integrabilni tipovi diferencijalnih jednačina. Linearne jednačine drugog reda. Linearni sistemi prvog reda. Autonomni sistemi. Literatura: V. Marić, M. Budinčević: Diferencijalne i diferencne jednačine, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 2005.
  • Linearna algebra Vektorski prostori. Baza i dimenzija. Unutrašnji proizvod, ortogonalnost, Gram-Šmitov postupak. Linearne transformacije. Маtricе. Karakteristični koreni i vektori. Sličnost matrica, invarijante sličnosti i kanoničke forme. Literatura: M. Stojaković, Elementi linearne algebre, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1961. Z. Stojaković, I. Bošnjak, Zadaci iz linearne algebre, PMF, 2004.
  • Numerička analiza Numeričko diferenciranje. Numerička integracija. Numeričko rešavanje nelinarnih jednačina. Literatura D. Herceg, N. Krejić, Numerička analiza, UNS, 1997.
 
Predmeti i oblasti za prijemi ispit za master studije MA – master studije matematike kao i MPmaster studije profesor matematike, su sledeći:
 
  • Analiza II Višestruki, krivolinijski i površinski integrali. Klasične teoreme integralnog računa (Grinova, teorema divergencije, Stoksova). Literatura S. Pilipović, D. Perišić, M. Stojanović, Funkcije više promenljivih, Univerzitet u Novom Sadu, 1992.
  • Obične diferencijalne jednačine Integrabilni tipovi diferencijalnih jednačina. Linearne jednačine drugog reda. Linearni sistemi prvog reda. Autonomni sistemi. Literatura V. Marić, M. Budinčević: Diferencijalne i diferencne jednačine, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad 2005.
  • Geometrija Planimetrijske i stereometrijske teoreme, geometrijska mesta tačaka, konstrutivni zadaci, korišćenje geometrijskih transformacija. Literatura 1. М. Prvanović, Osnovi geometrije, Građevinska knjiga, Beograd, 1987. R. Tošić, V. Petrović, Problemi iz geometrije, UNS 1995.
  • Algebra II Grupoidi i polugrupe. Grupe, podgrupe, ciklične grupe. Normalne podgrupe, homomorfizmi grupa, faktorgrupe. Prsteni, integralni domeni, polja. Ideali i homomorfizmi prstena. Polinomi, prsten polinoma, svojstva polinoma nad poljem. Prirodni i celi brojevi. Relacija deljivosti i njene osnovne osobine, prosti brojevi. Kongruencije. Literatura S. Milić: Elementi algebre, Institut za matematiku, Novi Sad, 1984. B. Šešelja, A. Tepavčević: Algebra 1, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2004.