Master akademske studije

Pravila za upis na master akademske studije iz oblasti matematike

 

 

Izvod iz pravila za upis na master akademske studije matematike, studijski programi Matematika, Primenjena matematika (moduli matematika finansija i tehnomatematika) i Master profesor matematike

 

• Na Departmanu za matematiku i informatiku, za upis na master akademske studije matematike: studijski program Matematika, studijski program Primenjena matematika (moduli matematika finansija; tehnomatematika) i studijski program Master profesor matematike ima pravo da konkuriše lice koje ima završene osnovne studije iz matematike ili srodnih disciplina u obimu od najmanje 180 ESPB bodova.

 

• Za upis na master akademske studije matematike: studijski program Matematika, studijski program Primenjena matematika (moduli matematika finansija; tehnomatematika) i studijski program Master profesor matematike kandidat mora položiti prijemni ispit koji se sastoji iz dva dela: deo A (ulazni modul) i deo B.

 

• Smatra se da je kandidat položio prijemni ispit i time stekao pravo na rangiranje radi upisa ukoliko je položio Prijemni ispit deo A, a na Prijemnom ispitu deo B ostvario najmanje 12 poena.

 

• Ekvivalentni predmeti položeni na prethodnom nivou studija priznaju se kao Prijemni ispit deo A (ulazni modul).

 

• Prijemni ispit deo A (Ulazni modul) čine predmeti:

1) za studijski program Matematika: Osnove geometrije 1, Algebra 2, Diferencijalne jednačine, Metrički i normirani prostori
2) za studijski program Primenjena matematika: Linearna algebra, Obične diferencijalne jednačine, Metrički i normirani prostori, Numerička analiza 1
3) za studijski program Master profesor matematike: Osnove geometrije, Algebra 2, Diferencijalne jednačine, Metrički i normirani prostori

• Da bi kandidat pristupio polaganju prijemnog ispita Deo A, treba da se prijavi rukovodiocu odgovarajućeg studijskog programa popunjavanjem Formulara 1 (Molba za priznavanje ili određivanje ulaznog modula). Uz taj formular, kandidat prilaže potvrdu o položenim ispitima na ranijem stepenu studija, kao i opis sadržaja predmeta koje kandidat želi da se priznaju kao predmeti ulaznog modula.

 

• Rukovodilac studijskog programa, na osnovu dostavljene dokumentacije, izveštava kandidata o priznavanju predmeta sa ulaznog modula. Posle toga se kandidat, ukoliko ima predmete koje treba da položi u okviru ulaznog modula, prijavljuje odgovarajućem profesoru, popunjavanjemFormulara 2 (Prijava za polaganje predmeta sa ulaznog modula). Predmetni profesor kod koga je kandidat položio deo ulaznog modula, izveštava rukovodioca odgovarajućeg studijskog programa popunjenim Formularom 3, u kome se navodi ishod položio/nije položio.

 

• Prijemni ispit deo A se može polagati u redovnim ispitnim rokovima. Kandidat treba da položi Prijemni ispit deo A najkasnije do početka školske godine tj. pre početka rangiranja kandidata za upis u odgovarajuću školsku godinu

 

• Prijemni ispit deo B se polaže pismeno, u terminu koji se objavljuje na sajtu Departmana za matematiku i informatiku, po pravilu početkom jula. Pravo na izlazak na Prijemni ispit deo B imaju i kandidati koji tog trenutka još nemaju položene sve ispite sa Osnovnih akademskih studija i/ili nemaju položen Prijemni ispit Deo A. Rezultat koji kandidat može postići na prijemnom ispitu deo B ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

 

• Redosled kandidata koji polože prijemni ispit za upis na master akademske studije matematike utvrđuje se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu deo B (od 0 do 60 bodova) i prema rezultatu koji kandidat ostvari na osnovu opšteg uspeha na prethodnom nivou studija (maksimalno 40 bodova).

 

• Rezultat koji kandidat ostvari na osnovu opšteg uspeha na prethodnom nivou studija računa se prema sledećoj formuli 4 x P – 2 x k gde je P-prosečna ocena ostvarena na prethodnom nivou studija k-broj godina studiranja preko predviđenog broja (k=0 za studente koji su završili prethodne studije u predviđenom roku, k=1 za studente koji su studirali jednu godinu duže od predviđenog broja godina, ..., itd).

 

Formulari koji se odnose na upis na master akademske studije matematike su:

 

Formular 1 : Molba za priznavanje ili određivanje ulaznog modula koji popunjava kandidat koji želi da se upiše na master akademske studije matematike i dostavlja rukovodiocu željenog studijskog programa 

Formular 2 : Prijava za polaganje predmeta sa ulaznog modula koji popunjava kandidat i dostavlja profesoru zaduženom za predmet u okviru ulaznog modula

Formular 3 :Izveštaj o polaganju predmeta sa ulaznog modula koji popunjava profesor predmeta u okviru ulaznog modula i dostavlja rukovodiocu studijskog programa i dostavlja rukovodiocu studijskog programa

Formular 4 : Izveštaj o priznavanju ili određivanju ulaznog modula koji popunjava rukovodilac studijskog programa