Pravila za upis na master akademske studije iz oblasti matematike

Izvod iz pravila za upis na master akademske studije matematike, studijski programi Matematika, Primenjena matematika (moduli matematika finansija i tehnomatematika) i Master profesor matematike• Na Departmanu za matematiku i informatiku, za upis na master akademske studije matematike: studijski program Matematika, studijski program Primenjena matematika (moduli matematika finansija; tehnomatematika) i studijski program Master profesor matematike ima pravo da konkuriše lice koje ima završene osnovne studije iz matematike ili srodnih disciplina u obimu od najmanje 180 ESPB bodova.

 

• Za upis na master akademske studije matematike: studijski program Matematika, studijski program Primenjena matematika (moduli matematika finansija; tehnomatematika) i studijski program Master profesor matematike kandidat mora položiti prijemni ispit koji se sastoji iz dva dela: deo A (ulazni modul) i deo B.

 

• Smatra se da je kandidat položio prijemni ispit i time stekao pravo na rangiranje radi upisa ukoliko je položio Prijemni ispit deo A, a na Prijemnom ispitu deo B ostvario najmanje 12 poena.

 

• Ekvivalentni predmeti položeni na prethodnom nivou studija priznaju se kao Prijemni ispit deo A (ulazni modul).

 

• Prijemni ispit deo A (Ulazni modul) čine predmeti:

1) za studijski program Matematika: Osnove geometrije 1, Algebra 2, Diferencijalne jednačine, Metrički i normirani prostori
2) za studijski program Primenjena matematika: Linearna algebra, Obične diferencijalne jednačine, Metrički i normirani prostori, Numerička analiza 1
3) za studijski program Master profesor matematike: Osnove geometrije, Algebra 2, Diferencijalne jednačine, Metrički i normirani prostori

• Da bi kandidat pristupio polaganju prijemnog ispita Deo A, treba da se prijavi rukovodiocu odgovarajućeg studijskog programa popunjavanjem Formulara 1 (Molba za priznavanje ili određivanje ulaznog modula). Uz taj formular, kandidat prilaže potvrdu o položenim ispitima na ranijem stepenu studija, kao i opis sadržaja predmeta koje kandidat želi da se priznaju kao predmeti ulaznog modula.

 

• Rukovodilac studijskog programa, na osnovu dostavljene dokumentacije, izveštava kandidata o priznavanju predmeta sa ulaznog modula. Posle toga se kandidat, ukoliko ima predmete koje treba da položi u okviru ulaznog modula, prijavljuje odgovarajućem profesoru, popunjavanjem Formulara 2 (Prijava za polaganje predmeta sa ulaznog modula). Predmetni profesor kod koga je kandidat položio deo ulaznog modula, izveštava rukovodioca odgovarajućeg studijskog programa popunjenim Formularom 3, u kome se navodi ishod položio/nije položio.

 

• Prijemni ispit deo A se može polagati u redovnim ispitnim rokovima. Kandidat treba da položi Prijemni ispit deo A najkasnije do početka školske godine tj. pre početka rangiranja kandidata za upis u odgovarajuću školsku godinu

 

• Prijemni ispit deo B se polaže pismeno, u terminu koji se objavljuje na sajtu Departmana za matematiku i informatiku, po pravilu početkom jula. Pravo na izlazak na Prijemni ispit deo B imaju i kandidati koji tog trenutka još nemaju položene sve ispite sa Osnovnih akademskih studija i/ili nemaju položen Prijemni ispit Deo A. Rezultat koji kandidat može postići na prijemnom ispitu deo B ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

 

• Redosled kandidata koji polože prijemni ispit za upis na master akademske studije matematike utvrđuje se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu deo B (od 0 do 60 bodova) i prema rezultatu koji kandidat ostvari na osnovu opšteg uspeha na prethodnom nivou studija (maksimalno 40 bodova).

 

• Rezultat koji kandidat ostvari na osnovu opšteg uspeha na prethodnom nivou studija računa se prema sledećoj formuli 4 x P – 2 x k gde je P-prosečna ocena ostvarena na prethodnom nivou studija k-broj godina studiranja preko predviđenog broja (k=0 za studente koji su završili prethodne studije u predviđenom roku, k=1 za studente koji su studirali jednu godinu duže od predviđenog broja godina, ..., itd).

 

Formulari koji se odnose na upis na master akademske studije matematike su:

 

Formular 1 : Molba za priznavanje ili određivanje ulaznog modula koji popunjava kandidat koji želi da se upiše na master akademske studije matematike i dostavlja rukovodiocu željenog studijskog programa

Formular 2 : Prijava za polaganje predmeta sa ulaznog modula koji popunjava kandidat i dostavlja profesoru zaduženom za predmet u okviru ulaznog modula

Formular 3 :Izveštaj o polaganju predmeta sa ulaznog modula koji popunjava profesor predmeta u okviru ulaznog modula i dostavlja rukovodiocu studijskog programa i dostavlja rukovodiocu studijskog programa

Formular 4 : Izveštaj o priznavanju ili određivanju ulaznog modula koji popunjava rukovodilac studijskog programa