Najbolji master radovi

Veće DMI u poslednjih nekoliko godina nagrađuje najbolje napisane master radove iz oblasti matematike i informatike.

 

Studenti se javljaju na Konkurs koji se objavljuje na sajtu departmana. Komisija, nakon što pregleda prijavljene master radove, daje svoj predlog, koji zatim razmatra Veće DMI i donosi konačnu odluku o nagrađenim radovima.ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

- iz oblasti primenjene matematike - master rad pod nazivom "Primena Thieleove diferencne i diferencijalne jednačine u životnom osiguranju" kandidata Stefana Tošića

- iz oblasti informatike master rad pod nazivom "Sferne Deluni triangulacije" kandidata Nine Žižakić


ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU

iz oblasti matematike odabrana su dva rada:

- iz oblasti teorijske matematike master rad pod nazivom "Dijagram monoidi" kandidata Jelene Radović

- iz oblasti primenjene matematike master rad pod nazivom "Matematički alati za redukciju dimenzionalnosti signala" kandidata Srđana Lazendića

iz oblasti informatike odabrana su dva rada:

 - master rad pod nazivom: "Paralelno računanje na Android mobilnim uređajima pomoću MPI standarda" kandidata Lehel Papaček

 - master rad pod nazivom: "Reprezentacija toka izvršavanja programa dijagramom stanja, nezavisna od ulaznog jezika" kandidata Nataše Sukur


ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

iz oblasti matematike odabrana su tri rada:

- master  rad  pod  nazivom „Rang  i  idempotentni  rang  u  nekim  polugrupama

transformacija“ kandidata Ivane Đurđev

-  master  rad  pod  nazivom “Modeli  protoka  krvi  u  arterijama“  kandidata  Sanje

Ružičić

-  master  rad  pod  nazivom  „Modulske  metode  za  rešavanje  problema  linearne

komplementarnosti” kandidata Ernesta Šance

iz oblasti informatike master rad pod nazivom „Testiranje softvera pomoću beleženja korisničkog unosa sa primenom u oblasti video igara“ kandidata Mitra Stjepčevića


ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

- iz oblasti matematike - master rad pod nazivom „Stefanov problem u modelima topljenja“ kandidata Danke Lučić

- iz oblasti informatike master rad pod nazivom „Igra Hamiltonove konture“ kandidata Nikole Trkulje


ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

- master rad pod nazivom “Reprezentacija algebarskih mreža slabim kongruencijama“  kandidata Dušana Radičanina

- master rad pod nazivom “Primena metoda realnih opcija na koncesiju za regionalni put Vojvođanski Y“ kandidata Marka Sudarića